Disclaimer

Niet aansprakelijk

Bij de realisatie van deze website is grote zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid, dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist is. Interactief.Video c.q. SAMENZICHT Consultancy sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Interactief.Video c.q. SAMENZICHT Consultancy of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SAMENZICHT Consultancy.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

SAMENZICHT Consultancy
Von Bönninghausenlaan 13
2161 ES LIsse

Derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Interactief.Video geen controle heeft. Interactief.Video draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.